FORMY PŁATNOŚCI

Wysokość prowizji pobieranych od Płatników w ramach usługi Paybynet wynosi 0,59 zł za każde zrealizowane przez Bank uczestniczący w usłudze Paybynet zlecenie płatnicze na rzecz jednostki administracji publicznej (Urzędu). Do podanych opłat doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
Wskazana powyższej prowizja pobierana jest od Płatnika i wpływa na rachunek bankowy KIR. Prowizja dla KIR pobierana jest od Płatnika automatycznie z chwilą dokonania Płatności przez Płatnika w jego bankowości elektronicznej.